14 юли 2014

Иван Искров е изборът на ГЕРБ и лично на Бойко Борисов за шеф на БНБ! Защо Борисов се отрече от него?

Ето какво е говорил Иван Искров пред Народното събраните когато са го избирали за шеф на БНБ. Подчертаните от нас думи имат много по-различно тълкуване днес, след като вБойко Борисов обяви, че Искров трябва да си подаде оставката. 

„ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаемо председателство, уважаеми колеги! От името на вносителите на днешния проект за решение за избор на управител на Българската народна банка искам да ви запозная с нашите мотиви.
С решение от 20 август 2009 г. Четиридесет и първото Народно събрание прие решение за отмяна на решенията от 28 май 2009 г. и 29 май 2009 г., съответно за избиране на управител и подуправител на Българската народна банка. Шестгодишният мандат на управителя изтича на 9 октомври 2009 г. Необходимо е Народното събрание на основание чл. 12, ал. 1, от Закона за Българската народна банка да избере нов управител на Българската народна банка, чийто мандат да започне да тече на 10 октомври 2009 г.
С оглед необходимостта от гарантиране на нормалното функциониране и стабилност на банковата система в страната и предвид международната финансова и икономическа криза, в която се намираме, считаме, че е необходима приемственост в работата на Българската народна банка.
Като отчитаме професионализма и компетентността на господин Иван Искров, настоящ управител на Българската народна банка, който с акта на искането си за отмяна на преждевременния му избор на 28 май 2009 г., извършен от Четиридесетото Народно събрание, показа висок морал, чувство за отговорност, зачитане на върховенството на закона и особено волята на българските граждани, отредили на ГЕРБ място на първа политическа сила, считаме, че при избора на нов управител следва да се обсъжда и кандидатурата на господин Искров.
Поради изложеното и на основание чл. 84, т. 8, и чл. 86, ал. 1, от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 1, от Закона за Българската народна банка внасяме проект за решение на Народното събрание за избиране на господин Иван Ганчов Искров за управител на Българската народна банка с мандат от 10 октомври 2009 г. до 10 октомври 2015 г. Благодаря ви.
 (дискусия, в която се изказват Асен Агов и Яне Янев)
РЕШЕНИЕ
за избиране на управител на Българската народна банка

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 1 от Закона за Българската народна банка
Р Е Ш И:
Избира Иван Ганчов Искров за управител на Българската народна банка с мандат 6 години, който започва да тече на 10 октомври 2009 г.”
Моля, гласувайте този Проект за решение.
Гласували 210 народни представители: за 195, против 1, въздържали се 14.
Решението е прието.
Господин Искров, заповядайте.
ИВАН ИСКРОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, нахвърлих си някои бележки снощи и рано тази сутрин, които бих искал да споделя с вас, но преди всичко искам да благодаря най-сърдечно за огромната подкрепа, която току-що получих. Струвало си е наистина да си подам оставката и отново да поискам доверието на парламента. След 165 гласа в предишния парламент на практика сега гласува цялото събрание за мен и за водената от мен и моя екип политика.
Не ми е известно до ден-днешен друг ръководен кадър, ръководител на публична институция да е получавал толкова висока подкрепа.
АСЕН АГОВ (СК, от място): От кого?
ИВАН ИСКРОВ: От Народното събрание.
Уважаеми дами и господа, когато преди две седмици споделих с най-близкия човек до мен твърдото си решение да използвам казуса с господин Неновски и да се подложа на вот на доверие от новоизбраното Народно събрание, отговорът беше доста учуден и се каза: Ами защо, след като новоизбраният премиер се възпротиви срещу процедурата, но одобри политиката на Централната банка, одобри твоя професионализъм и пожела да продължиш? Не е ли много рисково?
Отговорих, че съм бил член на парламента в тежко време и знам, че когато става въпрос за една възможна последваща дискусия никой не може да предвиди как биха гласували 240 народни представители, но предпочитам да мина отново през проверката на парламента. Разбира се, ако не получа подкрепата, да напусна на 9 октомври Централната банка. Защото, уважаеми дами и господа народни представители, винаги, откакто съм управител на Централната банка, съм се стремял тази институция да бъде пример за подражание. Винаги съм изисквал от моите колеги и служители да изпълняват задачите си не просто ей така – през куп за грош, а на 100 процента. Защото винаги съм казвал, че най-важният актив на Централната банка не са нейните, за щастие, огромни валутни резерви, най-важният актив на Централната банка това е нейната репутация – на банката, на управителя, на всеки неин служител.
Пред колегите ви от Тридесет и деветото Народно събрание преди шест години обещах, че никога няма да влизам в безплодни спорове било с политически лидери, било с различни „специалисти”, но винаги тези, които знаят от мен, от най-близкия ми кръг – колеги, приятели, знаят колко болезнено съм приемал някои, бих казал, откровени глупости, когато е говорено за банката. Не заради друго, а защото нашият народ трябва да има доверие поне в една институция. Дай Боже, да има доверие в повече институции. Трябва да има пълно доверие в Българската народна банка.
Уважаеми дами и господа, БНБ е най-независимата институция, по-независима и от съдебната власт – де юре и де факто, тъй като БНБ като фирма, не само като публична институция, сама изготвя и нейния Управителен съвет приема бюджета на институцията. Това са изисквания на европейското законодателство, пренесени в нашия закон.
В БНБ управителят и цялото ръководство черпят своята независимост от вас – най-висшите избраници на народа. Ние се отчитаме единствено пред вас – пред Народното събрание на Република България. Затова уважаеми дами и господа, след този продължителен предизборен дебат – състояха се два избора, имаше достатъчно емоции в публичното пространство, аз пожелах отново да получа вашето доверие.
Уважаеми дами и господа народни представители, само преди два месеца в тази зала напомних и сега отново искам да подчертая трите си ключови принципа, които не са измислени от мен, те идват от законодателството на Европейския съюз. Това са трите ключови принципа, на които се подчинява Централната банка и ще се подчинява и занапред. Следвах ги през първия мандат, ще ги следвам и през втория мандат. Това са принципите за независимост, предвидимост и прозрачност.
През целия си първи мандат съм спазвал тези принципи и декларирам, че и през следващия си мандат ще работя по абсолютно същия начин. Няма да допусна политическа намеса в работата на Централната банка.
Тук искам да споделя, че високо ценя първата среща с новоизбрания председател на Народното събрание, когато дойдох след нейния избор да се запознаем, да се представя и да я поздравя с избирането й.
ИВАН КОСТОВ (СК, от място): Хайде стига де!
ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми дами и господа, първото изречение на госпожа Цачева беше: „Господин Искров, наясно сме със Закона за Българската народна банка, с нейната ключова роля за финансовата стабилност на страната и независимо от несъгласието ни с процедурата по Вашия избор, искам да знаете, че никой, по никакъв начин не поставя под въпрос независимостта на Централната банка.” Затова съм й изключително благодарен...
...Уважаеми дами и господа, накрая бих искал да маркирам трите най-важни задачи пред нашата централна банка.
На първо място и с оглед на текущата икономическа криза, която засегна и България, смятам, че най-важното в този момент по отношение на макроикономическата и финансовата политика на страната е да се запази стабилността и да има предсказуемост. Предсказуемост, тъй като глобалната финансова и икономическа криза показа, че държавите, които следват ориентирана към стабилност и предвидимост фискална и надзорна политика, преминават много по-лесно през този изключително труден период не само за България, а за целия свят. Ролята на централната банка е да гарантира ценовата и финансовата стабилност и здравината на строго регулираната банкова система.
През следващите шест години акцентът на моята работа ще бъде насочен към запазване и поддържане на макроикономическата стабилност на страната чрез поддържането на доверието във фиксирания валутен курс и режим на паричен съвет. Валутният борд и фиксираният курс нямат алтернатива. Всичко друго са упражнения в красноречие или чисти спекулации.
Не по-малко важен приоритет е стабилността на банковата система. Това е един от основните приоритети на централната банка. През последните две години в глобален мащаб сме свидетели на това до какви катастрофални последици може да доведе лошата регулация и надзор над банковите и финансови институции.
Аз само ще напомня, че от самото ми избиране за управител, започнахме да налагаме изключително тежки надзорни мерки. До едно време ги броях, бяха повече от 23 на брой, които дадоха своя резултат. България също пострада. България е в икономическа криза, но за разлика от други страни остана встрани от окото на тайфуна, не само, но основно заради изключително консервативната лицензионна и надзорна политика на Българската народна банка.
През следващите години надзорът и регулацията на финансовия сектор в рамките на Европейския съюз ще бъде значително променен и усъвършенстван, като съществена роля ще има вече самата Европейска централна банка и националните централни банки. Както и досега Българската народна банка ще играе активно участие в този процес..."

Напомняме и какво каза Борисов.
Според бившия премиер управителят на БНБ Иван Искров и целия УС трябва да си подадат оставката и в понеделник да бъдат сменени с нови хора, които "да кажат защо се допусна кризата в банковия сектор".
"Излиза ми един Искров и ми се кара на депутатите в парламента. Как ще се караш ти на депутатите, като искаш от тях да ти дадат 5 млрд. от данъкоплатците за това, че сте спали? Откъде накъде ще се караш ти или Цонев ще пази това недоразумение – Чобанов, който казва: Правителството не е виновно. Правителството има и вътрешен министър, който е вицепремиер", каза още лидерът на ГЕРБ.

Какво разбираме от тази информация?

1. Че Борисов си къса опашката - така, както го е учил Митьо Гестапото или някой от неговия "калибър"?
2. Че Борисов е готов да се отрече и от собствените си политически деца, само и само да се добере до властта?
3. Че указанията му към ГЕРБ са всъщност заложили провала на БНБ в случая с КТБ и това, вероятно, не е случайно?
4. Че думите на Искров пред Народното събрание се оказват голям въздух под налягане, който обаче ще го дишаме всички ние - редовните данъкоплатци?
Според бившия премиер управителят на БНБ Иван Искров и целия УС трябва да си подадат оставката и в понеделник да бъдат сменени с нови хора, които "да кажат защо се допусна кризата в банковия сектор".

"Излиза ми един Искров и ми се кара на депутатите в парламента. Как ще се караш ти на депутатите, като искаш от тях да ти дадат 5 млрд. от данъкоплатците за това, че сте спали? Откъде накъде ще се караш ти или Цонев ще пази това недоразумение – Чобанов, който казва: Правителството не е виновно. Правителството има и вътрешен министър, който е вицепремиер", каза още лидерът на ГЕРБ.

Прочети още на: http://www.dnes.bg/politika/2014/07/13/celiiat-upravitelen-syvet-na-bnb-da-podade-ostavka-prizova-borisov.232194

Няма коментари:

Защо е създаден този блог

Прочетете повече за Бойко Борисов тук. Някои от неговите официално регистрирани в "Държавен вестник" съдружници: Румен Николов ("Пашата"), член на СД на "Интербулпред" АД; Алексей Петров, съдружник в "Будоинвест" ООД, съучредител и член на управителните тела на застрахователните дружества "Аполо и Болкан", ЗК "Спартак" и ЗКА "Левски Спартак"; убитият Тодор Толев, съдружник в Ти Би Ай - 97"...

Кои сме ние

Някои от авторите в този блог са избрали да публикуват материали с имената си, а други - с псевдоними. Към 15-и август 2007 г. тук пишат 6 души. През 2014 г. съставът ни намаля - някои са в чужбина, други се отказаха, но ние търсим автори (вижте горе вдясно).