03 октомври 2007

Бойко Борисов и бюджета на общината

Ако някой е успял да разбере какъв е бюджетът на общината, нека се обади!

Вижте защо. Според Бойко Борисов:

Във връзка с изказването* на кандидата за кмет на София от ДСБ и СДС – Мартин Заимов чувствам като свой дълг пред софиянци да уточня следното:
По твърдение 1: Собствените приходи на Столична Община през 2003 година по отчет са възлизали на 175 милиона лева, докато през настоящата година те са 388 милиона лева съгласно уточнения бюджет и очаквам 418 млн. изпълнение за годината. Спрямо 2003 година до края на настоящата ще бъдат събрани 243 милиона лева повече, което е 138% увеличение. Увеличението на приходи и повишената събираемост са главно в резултат на преминаване на данъчните служби, обслужващи местните данъци и такси, в подчиненост на общината.
По твърдение 2: Местните данъци се определят от Държавата със Закона за Местни данъци и такси и са еднакви за цялата страна. Таксите се опредеят от СОС. За дейности, представляващи обществен интерес, като таска за детски градини и ясли, таксите не са завишавани през последните 2 години, а таксата за битови отпадъци е намалена от 2,35 промила през 2006 година на 2,00 промила през 2007 година.
По твърдение 3 : През настоящата година не е теглен кредит, а политиката на СО в тази сфера е консервативна. Законовата възможност за вземане на кредити е 25% от собствените приходи, а разходите по обслужване на дълга за 2007 година са 9,3 % от собствените приходи, 2008 година – 9,2%, 2009г. – 6,1%, 2010г. – 3,1% и намаляват.
По твърдение 4: На СО се извършва регулярен ежегоден одит и проверка от „Стандарт енд Пуърс” във връзка с касовото изпълнение на бюджета и съставянето на годишния финансов отчет. Одитният доклад на Сметната палата за 2005 година и 2006 година е положителен, заверява без резерви изпълнението на бюджета и отразяването му съгласно Закона за счетоводството.Ежегодно се извършва проверка от Международната финасова институция „Стандарт енд Пуърс”, в резултат на която кредитният рейтинг на общината е завишен от ВВ/положителна/ на ВВ+/стабилна перспектива/. В следствие повишения кредитен рейтинг по отпуснатия кредит за возила на градския транспорт, ЕБВР намали лихвите по ползвания кредит. В следствие на това СО спести средства на стойност 800 хил. евро.


Ето и отговорът на Мартин Заимов:

ПО ПОВОД ПРИХОДИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
Според публичните данни общият размер на приходите, включително и трансферите от републиканския бюджет за периода от края на 2003 до 2006 г. е нараснал два пъти от 286 млн. до 581 млн., което противостои на твърденията на кмета, че парите са малко. В това число, за този период собствените приходи на общината са нараснали 2.2 пъти. Аз твърдя, че парите са малко, защото се управляват нерационално и неефективно (катастрофално). При такова управление те никога няма да стигнат.
ПО ПОВОД ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ
Аз твърдя, че софиянци заплащат най-високата такса смет в абсолютен размер. Тази такса се е повишила при това кметско управление в резултат на неразумното разходване на средства за транспорт на сметта. Поради повишаването на данъчната база (данъчните оценки на имотите), въпреки намаляването на ставката от 2.35 на 2 промила Столична община е получила от софиянци за такси смет от 97.3 млн. за 2006 и планира 104 млн. за 2007. Очевидно, че финансовото бреме, заплащано от софиянци, нараства през 2007.
ПО ПОВОД ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
За периода от 2002 г. до края на 2006 г. абсолютният размер на общинския дълг се е покачил 6 пъти от 21 млн. лв. до 121 млн. лв. Само половината от това покачване е използвано за финансиране на инвестиционни проекти. Другата половина е използвана за финансиране на текущи ремонти на улици и булеварди. В дълга не е включен размерът на предоставените от общината гаранции за дългове на „Софийска вода” АД и „Столичната компания за градски транспорт” АД. Не отговаря на истината твърдението, че през 2007 г. общината не е теглила заеми, тъй като съгласно отчета за полугодието, внесен в Общинския съвет, дългът по съществуващи кредитни споразумения е нараснал нето с 7.4 млн. лв. и се очаква до края на годината да нарасне нето с 42.8 млн. лв.
ПО ПОВОД КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ
Кредитният рейтинг на Столична община е BB+, като той е повишен през януари 2007 г., но в момента е три стъпки по-нисък от суверенния кредитен рейтинг на България (BBB+). Впрочем същият кредитен рейтинг е присъден и на Общините Пловдив, Варна и Стара Загора, което показва, че подобрението в рейтинга не е резултат от спецификата на управлението, а от подобрение на общата конюнктурата на общинските финанси в страната. Поради ниската степен на финансова автономност на Столична община и слабостите в управлението на парите, този кредитен рейтинг е неинвестиционен и задълженията с такъв рейтинг имат статут на спекулативен дълг.По повод твърденията на г-н Борисов, че Standard & Poor’s са извършили одит на общината, държа да поясня, че реитинговите агенции не извършват международен одит, а правят преглед и оценка на кредитоспособността на общината. Международен одит, какъвто ще поискам да бъде направен на Столична община, извършват фирми от ранга на KPMG, Price Waterhouse Coopers, Deloitte and Touchе.


Какво разбираме?
1. Бюджетът на общината е публикуван в сайта на София.
2. От думите на Мартин Заимов става ясно, че той е по-запознат с този бюджет, както и с рейтинговите агенции и одитиращите компании, отколкото сегашния кмет.
3. Че все още не е ясно какви точно пари е дала държавата на София.

_____
* Не намерихме никъде цитираното от Борисов изказване.

Няма коментари:

Защо е създаден този блог

Прочетете повече за Бойко Борисов тук. Някои от неговите официално регистрирани в "Държавен вестник" съдружници: Румен Николов ("Пашата"), член на СД на "Интербулпред" АД; Алексей Петров, съдружник в "Будоинвест" ООД, съучредител и член на управителните тела на застрахователните дружества "Аполо и Болкан", ЗК "Спартак" и ЗКА "Левски Спартак"; убитият Тодор Толев, съдружник в Ти Би Ай - 97"...

Кои сме ние

Някои от авторите в този блог са избрали да публикуват материали с имената си, а други - с псевдоними. Към 15-и август 2007 г. тук пишат 6 души. През 2014 г. съставът ни намаля - някои са в чужбина, други се отказаха, но ние търсим автори (вижте горе вдясно).